Rots & Water

Het Rots & waterprogramma is een weerbaarheidstraining met een psycho-fysieke didactiek.Het programma wordt reeds op honderden plaatsen in Nederland gegeven veelal op scholen maar ook in buurthuizen en sportcentra etc. Ook in andere landen zoals Australië en Nieuw Zeeland geniet dit Nederlandse product, bedacht en uitgewerkt door Freerk Ykema, inmiddels een grote populariteit.

De bouwstenen van het Rots & Water-programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Voortbouwend op dit fundament is het mogelijk aandacht te hebben voor de thema’s veiligheid, assertiviteit, communicatie, en het vinden van een eigen weg (innerlijk kompas) dat met anderen verbindt en richting geeft (solidariteit en spiritualiteit).

Het innerlijk kompas betekent dat ieder mens verschillende kwaliteiten heeft en dat deze kwaliteiten zich in de psyche manifesteren als krachten die streven naar het verwezenlijken van deze kwaliteiten. Deze zelfverwezenlijking geeft een diep gevoel van kracht, vreugde en zinvolheid. Dit is vooral voor jongeren die voor belangrijke keuzes staan een belangrijk concept. Een antwoord op vragen naar zin en richting hangt vooral samen met het bewust worden van eigen kwaliteiten en wensen.

De genoemde thema’s worden in het programma door 4 rode draden met elkaar verbonden:

1) Het leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en concentreren (het richten van de aandacht/focus).

2) De ontwikkeling van de psycho-fysieke driehoek: lichaamsbewustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn. Emoties drukken zich in het lichaam uit in de vorm van spierspanningen. Meer bewustzijn van het lichaam kan daarom leiden tot meer inzicht en ervaring van de eigen reactiepatronen, hetgeen een kans biedt tot verdieping van het emotioneel- en zelfbewustzijn en het vermogen tot zelfbeheersing aanzienlijk vergroot.

3) De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor de ontwikkeling van andere, meer verbaal georiënteerde, vormen van communicatie.

4) Het Rots & Waterconcept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Dit concept kan op verschillende niveaus worden ontwikkeld en toegepast: op fysiek niveau en op mentaal en sociaal niveau. Op fysiek niveau betekent dit dat een aanval gepareerd kan worden door hard aangespannen spieren (rots) maar vaak zelfs nog effectiever kan worden opgevangen door een beweeglijk meegaan met de energie van de aanvaller (wateraspect). Binnen een gesprek kan men kiezen voor een harde, onverzoenlijke rotsopstelling of een meer communicatievere wateropstelling en ook in relaties kan de keuze worden gemaakt tussen een rotsopstelling (‘ik ga gewoon mijn eigen gang’) of een wateropstelling (’we zijn samen op weg’). Rots kan ook betekenen dat je, afhankelijk van de omstandigheden, vasthoudt aan je principes. Op spiritueel niveau ten slotte vallen de tegenstellingen tussen rots en water weg. Daar ontstaat het inzicht en ervaart men dat beide wegen noodzakelijk zijn om tot zelfverwezenlijking te komen en dat mensen in diepste wezen met elkaar verbonden zijn en een gezamenlijke weg afleggen.

Agressie en depressie

Bij jongens geldt dat zij eerder neigen tot het externaliseren van hun emoties hetgeen zich uit in storend gedrag en agressie. Bij meisjes zien wij juist het tegenovergestelde. Meisjes zijn over het algemeen wel in staat tot het verwoorden van emoties en gevoelens maar hebben daarentegen meer moeite om hieraan ook fysieke uitdrukking te geven. Meisjes neigen, meer dan jongens, tot het internaliseren en onderdrukken van hun emoties hetgeen zich manifesteert in depressie, gevoelens van angst en terugtrekking. Daarom zal bij jongens het accent liggen op zelfbeheersing, het vergroten van het zelfreflectievermogen en wordt tegelijkertijd via fysieke communicatie-oefeningen andere communicatievaardigheden aangeleerd. Meisjes wordt geleerd emoties niet te onderdrukken, zichzelf niet weg te cijferen maar gevoelens te uiten, voor zichzelf op te komen, en indien nodig in actie te komen.

Meisjes worden in een confronterende situatie vaak overspoeld door gevoelens van angst. Deze angstgevoelens hebben een verlammende uitwerking en beperken zodoende het vermogen tot handelen over te gaan resulterend in een fright reaction (passiviteit, depressie). Het is van belang om te weten dat elke fysieke actie gevoelens van angst zal doen verminderen. (Delfos 2004, De schoonheid van het verschil, Delfos 2000, Kinderen en gedragsproblemen, angst, agressie, depressie en ADHD). Dit gegeven wordt in Rots en Water toegepast. Meisjes wordt geleerd te gronden, te centreren en gebruik te maken van een goede ademtechniek. Dit zijn allen fysieke oefeningen die gevoelens van angst doen verminderen en het vermogen tot handelen over te gaan vergroten. Juist de fysieke oefening geeft meisjes de overtuiging en het vertrouwen dat zij ook werkelijk capabel en sterk genoeg zijn om een confrontatie aan te gaan en een eigen weg te volgen. Bovendien leren zij dat naast het verwoorden van emoties de fysieke expressie (ontlading en bewustwording) van emoties verhelderend en verruimend kan werken. Het spreekt voor zich dat om bovengenoemde redenen het R&W programma het best tot zijn recht komt als met afzonderlijke jongens- en meisjesgroepen wordt gewerkt.

Klik op het Rots & Water-logo voor meer informatie.

HOME