Koenders coaching & training, gevestigd aan 's-Gravenzandseweg 100A 2671 JR Naaldwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

http://www.lichaamengeest.com

http://www.teaching4u.nl

's-Gravenzandseweg 100A

2671 JR Naaldwijk

Telefoon 06 142 253 40

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Koenders coaching en training verwerkt geen persoonsgegevens via internet omdat op onze site geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lichaamengeest.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Koenders coaching en training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

-       Het afhandelen van jouw betaling

-       Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of ter nacontrole van geleverde diensten.

-       Koenders coaching en training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

-       Koenders coaching en training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Koenders coaching en training neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koenders coaching en training) tussen zit. Koenders coaching en training gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Office gedraaid onder Windows. Met dit pakket worden de benodigde gegevens verwerkt tot facturen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Persoonsgegevens als naam, adres en woonplaats worden door ons in de vorm van een factuur in verband met belastingaangifte en de verplichte bewaartermijn van 7 jaren bewaard. Persoonsgegevens in de vorm van telefoonnummer en e-mailadres worden door ons bewaard ter nacontrole van de door ons geleverde dienst voor ten hoogste 1 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Koenders coaching en training verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Koenders coaching en training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Koenders coaching en training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lichaamengeest.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Koenders coaching en training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Koenders coaching en training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lichaamengeest.com